Skip to content
English (en) #lang.bulgarian# (bg) Chinese (cn) Cymraeg (cy) Deutsch (de) Español (es) Italiano (it) Nederlands (nl)

STASIS - Meddalwedd ar gyfer Gwasanaethau Rhyngweithredadwy Semantig Amgylchol

Meddalwedd ar gyfer Gwasanaethau Rhyngweithredadwy Semantig Amgylchol

 


Trosolwg o STASIS

  • Teitl llawn: Meddalwedd ar gyfer Gwasanaethau Rhyngweithredadwy Semantig Amgylchol
  • Geiriau allweddol: Semanteg, Rhyngweithredadwyedd, e-Fusnes, B2B, Cyfnewid gwybodaeth, Mapio, Masnachu electronig
  • Hyd: Medi 2006 - Awst 2009

Y Stori

Mae cwmni'n dymuno masnachu’n electronig â chwmnïau eraill neu weinyddiaethau cyhoeddus. Maent yn dymuno cyfnewid gwahanol fathau o wybodaeth yn amrywio o archebion i ddatganiadau cwmni.

Heddiw, nid cost caledwedd, meddalwedd na chyfathrebu yw'r rhwystr mwyaf I'r dymuniad hwn. Yn hytrach, y rhwystr "rhyngweithredadwyedd" ydyw - h.y. yr anhawster o ran darparu gwybodaeth i ddarpar bartneriaid masnachu mewn fformat y mae eu systemau yn gallu ei ddeall.

Nid oes gan gwmnïau yr amser i ddysgu manylion technegol XML, EDI nac IDOCS. Fodd bynnag, maent yn gwybod cysyniadau (semanteg) defnyddiwr eu gwybodaeth. Maent eisiau rhywbeth sy'n caniatáu trawsnewid gwybodaeth, ond sydd wedi'i seilio ar eu gwybodaeth hwy yn unig, ac sy'n hawdd ac yn rhad ei wneud heb ddibynnu ar dechnegwyr nac ymgynghorwyr.

Croeso i STASIS!

Cyn STASIS

Heddiw, mae gwybodaeth fel arfer yn cael ei mapio â llaw gan ddefnyddio cystrawen. Er bod y dull hwn wedi bod yn llwyddiannus iawn - yn enwedig pan nad yw’r wybodaeth sydd i’w mapio yn rhy gymhleth - mae sawl anfantais eglur:

  • Mae angen gwybodaeth fanwl am sgemâu'r tarddiad a phen y daith. Mae angen astudio sgemâu newydd yn fanwl cyn creu mapiadau - mae hwn yn gam drud iawn na ellir ei osgoi
  • Yn aml, mae mapiadau'n anodd eu deall ac yn dueddol i fod â gwallau gan fod dyn fel arfer yn meddwl yn nhermau'r semanteg wirioneddol yn hytrach na'r gystrawen
  • Ni ellir ailddefnyddio mapiadau fel arfer
  • Mae'n rhaid i dechnegydd sydd â gwybodaeth am sgemâu gyflawni'r mapiadau ond yr hyn sydd ei angen yw mapio gwybodaeth gan bobl busnes
  • Ni ellir cyfieithu negeseuon yn awtomatig oherwydd diffyg deall semantig a chamgymariadau

Gyda STASIS

Nod STASIS yw mynd I'r afael â llawer o'r problemau a grybwyllwyd eisoes drwy ganiatáu i unrhyw un greu mapiadau wedi’u seilio ar semanteg - heb sylweddoli eu bod yn defnyddio semanteg!

Yn hytrach na chanolbwyntio ar gystrawen, mae STASIS yn canolbwyntio ar nodi asedau semantig a mapio'r rheiny. Er enghraifft, gellir grwpio dau gysyniad <Stryd> a <Gwlad> mewn un endid semantig rhesymegol o'r enw "Cyfeiriad" sy'n cael ei fapio i gysyniad wedi'i ddiffinio'n dda o gyfeiriad.

Mae’r broses mapio wedi'i seilio ar ontoleg a ddefnyddir i ddiffinio a chysylltu'r asedau semantig hyn. Parheir i wneud y cyswllt â'r gystrawen wreiddiol, ond mae hyn yn hollol amlwg I'r defnyddiwr!

Mae'r feddalwedd yn caniatáu i unrhyw un nodi eu hasedau semantig yn hawdd, ac yna eu mapio yn lled-awtomatig i asedau partneriaid busnes. Mae'r dull hwn yn caniatáu i bobl greu mapiadau mewn ffordd fwy naturiol drwy ystyried ystyr cysyniadau, yn hytrach na'u strwythur cystrawennol. Mae'r holl asedau a mapiadau semantig a grëir yn STASIS yn cael eu rheoli mewn cronfa cymar i gymar wasgaredig. Mae hyn yn rhoi mantais arall i STASIS o'i gymharu â rhaglenni creu mapiadau traddodiadol - h.y. gellir rhannu ac ailddefnyddio asedau a mapiadau semantig. Mewn gwirionedd, mae'r feddalwedd yn ddigon deallus i wneud awgrymiadau mapio drwy ddadansoddi ac ailddefnyddio mapiadau sydd eisoes yn bodoli.

Er enghraifft, dychmygwch fod Cwmni A a Chwmni B yn dymuno mapio eu sgemâu busnes er mwyn cyfnewid gwybodaeth. Gadewch i ni gymryd yn ganiataol bod y ddau ohonynt wedi masnachu â Chwmni C. Yn y sefyllfa hon, mae STASIS yn gallu mapio cysyniadau semantig Cwmni A i Gwmni B yn awtomatig, gan ei fod eisoes yn gwybod am eu mapiad i sgema cyffredin gan Gwmni C. Bydd hyn yn dod yn fwyfwy buddiol wrth i fwy o gwmnïau ddechrau defnyddio STASIS.

Defnyddwyr Targed a Chynlluniau Peilot

Bwriedir STASIS ar gyfer defnyddwyr yn amrywio o gwmnïau bach i fentrau corfforaethol.

Bydd y prosiect yn cael ei dreialu yn Ewrop a Tsieina yn y sectorau dodrefn a moduron. Mae'r sectorau hyn yn cynrychioli meinciau arbrofi delfrydol ar gyfer STASIS gan fod y ddau ohonynt wedi’u nodweddu gan ystod eang o seilweithiau anghydnaws a fformatau data sy'n atal datblygiad partneriaethau masnachu a chynhyrchion.

Er ei fod yn cael ei dreialu yn y ddau sector hyn, mae STASIS yn gwbl generig, ac mae'r feddalwedd wedi'i chynllunio i fod yn berthnasol mewn ystod eang o gyd-destunau busnes.